VÅR SEKRETESSPOLICY

INFORMATION OCH GODKÄNNANDE AV BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Artiklar 13 och ss. av EU Regulation, n. 2016/679 (GDPR)

Denna sekretesspolicy förklarar vad personuppgifter är, vilka typer av personuppgifter som samlas in av My Sailing Week, för vilket syfte dessa data samlas in, hur de behandlas och vad användarens rättigheter i detta avseende är. My Sailing Week garanterar användaren att dennes data kommer att behandlas med omsorg.

My Sailing Week s.a.s. (även kallad “My Sailing Week”, “vi”, “vår”) är ett italienskt företag med säte i La Spezia (SP), via Felice Cavallotti 53, REA: SP 201403, VAT: IT01399740115 – www.mysailingweek.com hemsida.

Rev: 1.01

Senaste ändring: 24 maj 2018

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

1. Vad är personuppgifter

Med personuppgifter avses all information som är förknippad med en identifierad eller identifierbar person (hädanefter även “användare”), till exempel kontaktinformation, uppgifter som rör dennes preferenser, intressen (i alla fall kopplade till vår verksamhet), önskemål och, mer allmänt, all annan personlig information som denne har tillhandahållit oss. I detta dokument avses inte följande som “personuppgifter”: a) uppgifter som inte är personliga men anonyma (t. ex. aggregerade och/eller statistiska uppgifter). b) uppgifter om juridiska personer/personer/företag.

2. Allmänna principer för behandling av personuppgifter av My Sailing Week

För behandling av personuppgifter följer My Sailing Week följande principer:

1. a) samlar endast in personuppgifter för uttryckliga, specifika och legitima ändamål (i alla fall kopplade till My Sailing Weeks aktiviteter);

2. b) samlar inte in personuppgifter utöver vad som anses nödvändigt för förverkligandet av sådana syften;

3. c) inte använder personuppgifter för andra ändamål än de för vilka de samlades in, förutom vad som anges häri, eller med föregående medgivande;

4. d) kommer inte att överföra personuppgifter till tredje part, exklusive de som eventuellt är involverade i din beställning/order, direkt eller indirekt;

5. e) åtar sig att se till att informationen är aktuell och uppmanar användaren att regelbundet kontrollera sina personuppgifter,

6. f) säkerställa och garantera lämpliga praktiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda användarnas personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, eller oavsiktlig förlust, ändring, obehörigt röjande eller åtkomst och andra olaglig behandling.

7. g) utan att det påverkar det föregående, kommer inte att behålla uppgifterna längre än vad som är nödvändigt för att uppnå det ändamål för vilket uppgifterna samlades in, eller för vilka de bearbetades ytterligare, eller som krävs enligt lag.

8. personuppgifter som My Sailing Week samlar in och bearbetar

När användaren interagerar med My Sailing Week genom olika kanaler – inklusive vår webbplats www.mysailingweek.com, våra appar (om tillgängligt) – samlas personuppgifter in och behandlas. Personuppgifter som samlas in och behandlas av My Sailing Week kan katalogiseras enligt följande:

1. a) personuppgifter såsom namn, efternamn, e-postadress, hemadress, land, kommun och bostadsadress, födelsedatum, kön, datum för registrering på www.mysailingweek.com, IP-adress, lokalisering, cookies, pixlar och andra identifierare, information och feedback relaterad till användarens kommersiella upplevelse hos “My Sailing Week”.

2. b) uppgifter om framställningar, de intressen som uttryckts, de inköp som gjorts, uppgifter om de betalningar som gjorts, vid tidpunkten för köpet, betalningsinformation.

3. c) användning av information av användaren, och till exempel personuppgifter som anges ovan, information om den köpta produkten/s, datum och frekvens för besök hos “My Sailing Week”, den information som användaren väljer att tillskriva i förhållande till hans interaktioner med oss och tillgång till autentiseringsuppgifter på sociala medier (inte den information som finns i användarens social media-profiler), om de används för att komma åt våra sidor.

4. d) förfrågningar om kundsupport och teknisk support, som innehåller personuppgifter enligt ovan, annan viktig information som My Sailing Week kan begära för att behandla din begäran.

5. e) information som lämnas under genomförandet av enkäter, frågeformulär och yttrande blanketter, till exempel personuppgifter, som anges ovan, information om din position. f) information om beteende som samlats in genom användning av cookies och liknande tekniker såsom pixlar, taggar och andra former av identifikation för att komma ihåg användarpreferenser, för att förstå hur My Sailing Weeks webbplatser och appar (om sådana finns) används och för att anpassa marknadsföring och erbjudanden.

6. g) information som samlats in under användarbesök hos “My Sailing Week “.

7. hur My Sailing Week använder personuppgifter för användare – syfte med personuppgiftsbehandling

My Sailing Week samlar in och behandlar personuppgifter om minst ett av följande ändamål gäller:

1. a) för att möjliggöra registrering på webbplatsen och för att få tillgång till de tjänster som är reserverade för registrerade användare samt för administrativa och juridiska skyldigheter i samband med “registrering”.

Tillhandahållandet av samtycke till behandling av personuppgifter för de ändamål som anges i bokstav a) ovan är helt frivilligt och användarens samtycke är den rättsliga grunden för all behandling. Eftersom denna behandling är nödvändig för att möjliggöra registrering på webbplatsen www.mysailingweek.com och för tillhandahållande av monopoliserade tjänster, kommer varje vägran att lämna uppgifterna i fråga att göra det omöjligt att registrera sig på webbplatsen och att slutföra bokningen med tjänster.

1. b) med medgivande av samma användare, för att skicka kampanjer och rabatter från My Sailing Week, samt för att skicka kommersiell eller informativ kommunikation (“nyhetsbrev”), att genomföra marknadsundersökningar inklusive de som syftar till att bedöma graden av användarens tillfredsställelse (“kundtillfredsställelse”) och för rapportering av alla initiativ rörande produkter och/eller tjänster och/eller händelser som rör tredje part, genom automatiserade system, såsom e-post eller SMS (“marknadsföring”).

Samtycke till behandling av personuppgifter för de ändamål som avses i punkt b ovan är helt frivilligt och användarens samtycke är den rättsliga grunden för all behandling. Bristen på samtycke kommer inte att innebära någon konsekvens av möjligheten att registrera sig på webbplatsen www.mysailingweek.com och/eller att göra reservationer på densamma och innebär uteslutande: det är omöjligt att ta emot kommersiell eller informativ kommunikation (“nyhetsbrev “), kampanjer, rabatter på den del av My Sailing Week såsom omöjligheten för densamma att genomföra marknadsundersökningar inklusive de som syftar till att bedöma graden av användarens tillfredsställelse (” kundtillfredsställelse “) och för rapportering av alla initiativ härrörande produkter och/eller egna tjänster och/eller tredje parts tjänster.

1. c) med samtycke av samma användare, för analys av hans konsumtionsval och köpvanor (så kallad “profilering”), av My Sailing Week genom upptäckten av typ och frekvens av bokningar på My Sailing Week och, om det anges, av de områden av intresse begärs och väljs av användaren i registreringsformuläret, i syfte att skicka informativt och/eller reklammaterial av särskilt intresse för användaren på det sätt som beskrivs i punkt b) ovan.

Tillhandahållandet av samtycke till behandling av personuppgifter för de ändamål som avses i c) ovan är helt frivilligt och användarens samtycke är den rättsliga grunden för all behandling. Bristen på samtycke kommer inte att ha någon betydelse för möjligheten att registrera sig på webbplatsen www.mysailingweek.com och/eller att göra reservationer på densamma och kommer uteslutande att innebära: omöjlighet för My Sailing Week att utföra analysen av användarens konsumtionsval (CD “profilering”), genom att upptäcka typ och frekvens av reservationer och, om det anges, de områden av intresse som valts och väljs av användaren i registreringsformuläret för att skicka information och/eller reklammaterial av särskilt intresse för användaren på det sätt som beskrivs under föregående bokstav b).

1. d) för arbetstillfällen (“arbetstillfällen”). Det är möjligt att skicka cv och annan information på nätet för att ansöka om ett jobb på My Sailing Week. Informationen som ges i samband med jobbansökningen kommer att lagras i en databas och kommer att användas för att utvärdera intresset för ett jobb och för eventuella kontakter relaterade till en eventuell rekrytering vid My Sailing Week.

Det är obligatoriskt att ge samtycke till behandling av personuppgifter för de syften som anges i skrivelse d) om du avser att skicka in ditt Curriculum Vitae till My Sailing Week.

1. e) för avtalsändamål. Vissa personuppgifter om användaren kan samlas in, innan och behandlas efter, så att My Sailing Week kan uppfylla avtalsförpliktelser gentemot användaren, till exempel när användaren köper produkterna, att bli kontaktad av assistans. I händelse av att användaren beslutar att inte förse My Sailing Week med de personuppgifter som begärs och krävs i detta avseende, kan det hända att My Sailing Week inte fullt ut kan tillfredsställa användarens begäran.

De datorsystem och programvaror som används för att driva www.mysailingweek.com förvärver, under sin normala drift, vissa personuppgifter vars överföring är implicit i användningen av internet kommunikationsprotokoll.

Denna information samlas inte in för att associeras med identifierade berörda parter, men på grund av sin natur kan, genom utarbetande eller sammanslutningar, tillåta identifiering av användaren. Den här kategorin innehåller IP-adresser eller domännamn för datorer som används av användare som ansluter till webbplatsen www.mysailingweek.com, URL-adresser i URL för de begärda resurserna, tidpunkten för begäran, den metod som används för att skicka begäran till servern, storleken på den fil som erhålls som svar etc. Denna information är endast avsedd för statistiska ändamål på webbsidan www.mysailingweek.com (t.ex. antalet åtkomster) och för att kontrollera dess korrekta funktion och raderas omedelbart efter bearbetningen. Navigationen kommer att förvärvas, på det sätt som anges ovan, endast genom My Sailing Week.

5. Plats för lagring och behandling av användardata genom My Sailing Week

Som en allmän princip lagras och behandlas dina personuppgifter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Dina personuppgifter kan överföras utanför EES av vissa typer av tredje parter, som anges i avsnitt 6

I överensstämmelse med de italienska lagar och förordningar i Allmänna förordningen om dataskydd (GDPR) följs gällande lagar och bestämmelser om dessa överföringar.

Processen av personuppgifter sker med hjälp av manuella och automatiska verktyg, med metoder som är strikt relaterade till ovan nämnda syften, i vilket fall som helst för att garantera säkerheten, skyddet och sekretessen av data. Genom mail till e-postadress info@mysailingweek.com är det är möjligt att ansöka om de försäkrade garantierna, liksom möjligheterna att erhålla en kopia av sådana uppgifter eller den plats där de ställs till förfogande.

6. Meddelande av användarens personuppgifter genom My Sailing Week

Som en allmän princip samlar och bearbetar My Sailing Week de uppgifter som anges i punkt 4. Min seglingsvecka varken säljer eller sprider användarens personuppgifter, eller delar dessa uppgifter med tredje part, med undantag av vad som anges i denna sekretesspolicy.

Min seglingsvecka kan avslöja dina personuppgifter till tredje part i den utsträckning som krävs enligt lag, genom domstolsbeslut eller beslut av en behörig offentlig myndighet. Slutligen kan My Sailing Week dela dina personuppgifter med följande tredje parter:

1. a) anställda och / eller medarbetare hos My Sailing Week

2. b) Företag eller konsulter som ansvarar för installation, underhåll, uppdatering och, i allmänhet, förvaltningen av My Sailing Weeks hårdvara och mjukvara.

3. c) Företag som utsetts av My Sailing Week för att skicka onlinekommunikation;

4. d) alla offentliga och / eller privata instanser, om kommunikationen visar sig vara nödvändig eller funktionell för att korrekt uppfylla de kontraktsförpliktelser som antagits i förhållande till de tillhandahållna tjänsterna genom webbplatsen www.mysailingweek.com, liksom de skyldigheter som följer av lagen

5. e) Företag som ansvarar för telefonsupport (kundkontakt)

6. f) Alla subjekt (inklusive offentliga myndigheter) som har tillgång till uppgifter enligt lagar och andra författningar

7. g) Företag utsedda att göra personalval (för de ändamål som avses i punkt 4 bokstav d)

När My Sailing Week delger användares data till tredje part, tar vi alla rimliga åtgärder för att säkerställa att sådana tredje parter är bundna av integritetsförpliktelserna för skydd av personuppgifter. Utlämnandet sker i enlighet med de lagstadgade skyldigheterna, inklusive bestämmelser om avtal om behandling av uppgifter med tredje part, garantin för att personuppgifter behandlas i enlighet med våra instruktioner, lagen och de förordningar som gäller och för de ändamål som anges av My Sailing Week och för att säkerställa adekvata säkerhetsåtgärder.

Personer inom My Sailing Week kan känna till dina personuppgifter – t.ex. personer som ansvarar för eller är ansvariga för dess behandling – anställda, medarbetare av något slag (t. ex. utstationerade, praktikanter) och externa samarbetspartners, samt anläggningar, interna och externa tjänster, som utför tekniska tjänster och ger support för My Sailing Weeks räkning.

Tredje part som tillhör ovanstående kategorier kommer att använda de uppgifter som mottagits som oberoende “ägare”, om de inte har utsetts av My Sailing Week som “ansvariga” för behandlingen av deras specifika kompetens.

7. Retention av användarnas personuppgifter

My Sailing Week lagrar användarinformation – på dator och/eller papperssupport – för perioder som inte överstiger de som är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlas in. Den tidsperiod under vilken My Sailing Week behåller informationen beror på de ändamål för vilka den samlades in och användes.

Personuppgifter som är kopplade till tillhandahållandet av direkt marknadsföring till användaren under My Sailing Week (för de ändamål som avses i punkt 4 bokstäver b) och c)) hålls och bearbetas under en period av två (2) år från dagen då den sista öppningen av My Sailing Weeks marknadsföringsmaterial utförs av användaren eller på annat sätt från att denne visat intresse för sådan kommunikation.

Personuppgifter som är förknippade med arbetstillfällen under My Sailing Week (för de ändamål som avses i punkt 4 d)) lagras och bearbetas under en period av ett (1) år från den dag då den berörda personen skickar sitt cv.

Relevanta personuppgifter kommer att raderas efter utgången av perioderna ovan, såvida inte sådana uppgifter kan lagras lagligt och behandlas för andra ändamål, för vilka My Sailing Week har rättslig grund.

8. Cookies

My Sailing Week använder cookies och liknande tekniker som pixlar, taggar och andra former av identifikation för att komma ihåg användarinställningar, för att förstå hur webbplatser och appar används och för att anpassa marknadsföringserbjudanden.

En cookie är en liten textfil som sparas på en användares dator eller mobila enhet när denne besöker en webbplats. Med hjälp av denna kan My Sailing Week göra följande: (1) erkännande av användarens dator; (2) lagring av användarinställningar och inställningar; (3) monitorering av My Sailing Weeks webbsidor som besöks av användaren; (4) förbättring av användarupplevelsen genom att tillhandahålla och mäta effektiviteten av innehåll och reklam som är skräddarsydd för användarens intressen. 5. forskning och analys, och (6) stöd när det gäller säkerhet och administrativa funktioner. Vissa cookies placeras i användarens webbläsares cache, medan de som är associerade med Flash-teknik lagras med användarens Adobe Flash Player-filer.

Pixlar är små elektroniska taggar med en unik identifierare inbäddad i webbplatser, i online-annonser och/eller i e-post som är avsedda att: (1) samla in användningsinformation såsom annonsvisningar eller klick och hastigheten för att öppna e-post; (2) mäta populariteten av reklam; och (3) ge tillgång till användarens cookies.

Eftersom My Sailing Week använder även andra tekniker kan vi samla information genom andra metoder.

Obs: användaren kan ändra inställningarna för att bli informerad när en cookie är inställd eller uppdaterad, eller för att blockera cookies helt och hållet. Mer information finns i avsnittet “hjälp” i webbläsaren. Användaren kan också hantera användningen av Flash-teknik inklusive Flash-cookies och lokala lagringsobjekt med Flash-hantering verktyg som finns på Adobes webbplats. Observera att genom att blockera, avaktivera eller hantera alla cookies eller några av dem, har du kanske inte tillgång till vissa funktioner eller erbjudanden på My Sailing Weeks webbplatser. För mer information om de cookies som används av My Sailing Week och de syften för vilka de används, konsultera cookie-policyn.

9. ägare och ansvarig för behandlingen

My Sailing Week s.a.s., med säte i La Spezia (SP), via Felice Cavallotti 53, REA SP 201403, momsregistreringsnummer IT01399740115 är ägare av användarens personuppgifter.

Intern representant för de behandlingar som utförs av My Sailing Week är den juridiska företrädaren.

10. användarens tillgång till personuppgifter och data-portabilitet

Användaren har rätt att få tillgång till och ta emot de personuppgifter om densamme som lämnats till My Sailing Week i ett strukturerat format, som är allmänt använt och läsbart elektroniskt och har rätt att överföra sådana uppgifter till valfri tredje part efter eget val. Användaren kan begära att få se sina behandlade personuppgifter hos My Sailing Week genom att skicka ett mail till info@mysailingweek.com.

11. uppdatering och/eller radering av användarens personuppgifter

Användaren uppmanas att uppdatera sina personuppgifter som lämnats till My Sailing Week när som helst det finns ändringar i personuppgifter. Användaren kan göra detta genom att skicka en begäran om dataändring till info@mysailingweek.com.

För att säkerställa att personuppgifterna för användaren som behandlas av My Sailing Week är aktuella, kan My Sailing Week begära att användaren verifierar dem och, om nödvändigt, uppdaterar dem minst en gång om året.

Dina personuppgifter kan raderas från servrarna som används av My Sailing Week, såvida inte My Sailing Week har rätt eller är skyldig enligt gällande lagar och bestämmelser att behålla och behandla sådan information, oavsett återkallande av samtycke.

Efter radering kommer dina personuppgifter att raderas från My Sailing Weeks servrar utan onödigt dröjsmål. En period på tre (3) månader kan vara nödvändig för att säkerställa fullständig radering av all information som kan ha lagrats i back-up av My Sailing Week.

Användaren kan kontakta My Sailing Week för att granska, uppdatera eller radera lagrade personuppgifter.

För kontaktinformation, se avsnitt 19 nedan.

12. användarens rätt att återkalla sitt samtycke

Användaren har rätt att återkalla samtycke till personuppgiftsbehandling av My Sailing Week, för en eller för alla de syften som anges ovan i punkt 4. Användaren kan göra det genom att avsluta registreringen till marknadsföringsinformation av My Sailing Week genom att göra klicka på länken för att avsluta prenumeration längst ner på My Sailing Weeks marknadsföringskommunikationer eller genom att skicka denna förfrågan via post. För kontaktinformation, se avsnitt 19.

Vissa databehandlingsaktiviteter hos My Sailing Week kan bero på användarens medgivande. I detta fall har användaren rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Återkallandet av användarens samtycke kommer inte att påverka legitimiteten i den behandling som utförs före återkallandet.

Vid återkallande av samtycke från användaren kommer My Sailing Week och tredje part som deltar i behandlingen av personuppgifter att avbryta behandlingen av användarens personuppgifter, såvida inte fortsatt behandling eller lagring är tillåten eller krävs enligt tillämplig lag om personuppgifter eller andra tillämpliga lagar och förordningar. Observera att My Sailing Week kanske inte kan uppfylla användarens önskemål eller tillhandahålla tjänsterna och relaterad information till följd av att användarens medgivande har återkallats.

13. rätt till begränsning av behandling och rätt till invändning

Användaren har rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter: (i) om personuppgifterna inte är korrekta, (II) om My Sailing Week inte längre behöver personuppgifter om användaren i bearbetningssyfte, men lagring av sådana uppgifter begärs av användaren för att hävda, utöva eller försvara rättigheter; (III) i händelse av att användaren har gjort invändningar i samband med behandling och kontroll om My Sailing Week fortfarande har ett legitimt intresse i sådana personuppgifter. För kontaktinformation, se avsnitt 19.

När som helst har användaren rätt att invända mot behandlingen av dennes personuppgifter som samlats in och behandlats i syfte att uppnå legitima intressen vid My Sailing Week. För kontaktinformation, se avsnitt 19.

Användaren har också rätt att motsätta sig behandling av sina personuppgifter i reklamkampanjsyfte eller för direkt marknadsföring. Du kan göra detta genom att avbryta din prenumeration på My Sailing Weeks marknadsföringsinformation genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen längst ner på My Sailing Weeks marknadsföringskommunikation.

14. hävda rätt

I händelse av att användaren vill anmäla ett sekretessbrott, måste han kontakta My Sailing Week genom att skicka sitt klagomål till My Sailing Week, med säte i Italien, La Spezia (SP), Via Cavallotti 53 eller genom att skicka ett e-postmeddelande till info@mysailingweek.com.

Mottagandet av klagomålet kommer att bekräftas inom fem (5) arbetsdagar. My Sailing Week kommer att göra allt för att åtgärda situationen så snart som möjligt och svara inom femton (15) dagar från dagen för påståendet. I händelse av att svaret kräver en period på mer än femton (15) dagar, kommer My Sailing Week meddela användaren och informera honom/henne om orsak till detta.

I händelse av att användaren inte är nöjd med resultatet av klagomålet eller hanteringen av sitt klagomål av My Sailing Week, kan han lämna in ett klagomål till Italian Data Protection Authority enligt de metoder som för närvarande anges på webbplatsen www.garanteprivacy.it.

15. webbplatser, plugin-program och tjänster från tredje part

My Sailing Weeks webbplatser kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, plugin-program, till exempel plugin-program för åtkomst till sociala medier eller tjänster.

Om du väljer att använda dessa webbplatser, plugin-program eller tjänster, kan My Sailing Week delge din information till sådana tredje parter. My Sailing Week kan inte anses ansvarig för innehållet eller praxisen hos sådana webbplatser, plugin-program eller tjänster. Insamling, användning och utlämnande av personuppgifter kommer att omfattas av sekretesspolicyn för dessa tredje parter och inte av denna integritetspolicy. Användaren uppmanas därför att läsa sekretess- och säkerhetsinformation för tredje part.

16. datasäkerhet

My Sailing Week har åtagit sig att skydda säkerheten för dina personuppgifter.

My Sailing Week vidtar nödvändiga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom åtkomstkontroll, överföring, inmatning och tillgänglighet, samt dataseparation.

I händelse av att användaren har anledning att tro att hans interaktion med My Sailing Week inte längre är säker (till exempel, om denne inser att säkerheten för ett konto denne kan ha haft med oss har äventyrats), uppmanar vi dig att omgående kommunicera problemet genom att kontakta My Sailing Week. För kontaktinformation, se avsnitt 19.

17. användning av minderåriga

My Sailing Week kontaktar inte och har inte för avsikt att locka minderåriga.

My Sailing Weeks onlinetjänster (som inkluderar personliga konton på webbplatser som tillhandahålls av My Sailing Week som samlar in personuppgifter) är inte avsedda för minderåriga under 18 år som inte ska ha tillgång till den. My Sailing Week kräver därför att sådana personer inte tillhandahåller personuppgifter.

Om en förälder (eller hans vårdnadshavare) informerar My Sailing Week om att ett barn under 18 år har lämnat sina personuppgifter, kommer vi att radera den minderåriges konto, om sådant finns, samt radera eventuella personuppgifter i vår ägo om den minderårige.

Personuppgifter om minderåriga under 18 år kan sparas med förälders medgivande (eller vem som tar dennes plats).

18. ändringar i My Sailing Weeks Sekretesspolicy

My Sailing Week kan ändra eller uppdatera denna sekretesspolicy om det behövs för att återspegla förändringar i My Sailing Weeks produkter och tjänster, ändringar i tillämplig lagstiftning, regler eller praxis och för att bearbeta feedback från kunder. Vi uppmanar därför användarna att regelbundet granska sekretesspolicyn. Datumet för den senaste uppdateringen visas alltid överst i dokumentet.

I händelse av att väsentliga ändringar görs i denna sekretesspolicy kommer My Sailing Week att informera dig genom att lägga upp ett meddelande eller skicka ett meddelande.

19. kontaktuppgifter

För frågor och/eller kommunikation som rör denna sekretesspolicy eller behandling av personuppgifter av My Sailing Week, skriv till: My Sailing Week, med säte i Italien, La Spezia (SP), Via Cavallotti 53 eller via e-post till info@mysailingweek.com.

VÅR COOKIEPOLICY

Vad är cookies

I likhet med nästan alla professionella webbplatser, även denna webbplats använder cookies, som är små filer som laddas ner till din dator, för att förbättra din upplevelse. På den här sidan beskrivs vilken information de samlar in, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer också att informera dig om hur du kan förhindra dessa cookies från att lagras men detta kan försämra eller förhindra vissa delar av sajtens funktionalitet.

Mer allmän information om cookies finns i Wikipedia-artikeln om HTTP-cookies.

Hur vi använder cookies

Vi använder cookies för en rad olika skäl som beskrivs nedan. Tyvärr i de flesta fall finns det inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt inaktivera de funktioner och funktioner som de lägger till denna webbplats. Vi rekommenderar att du godkänner alla cookies om du är osäker på om du behöver dem eller inte, ifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

Avaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies sparas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se webbläsarens hjälp om hur du gör detta). Tänk på att om du inaktiverar cookies kommer det att påverka funktionaliteten på denna och många andra webbplatser som du besöker. Inaktivering av cookies resulterar oftast i att vissa funktioner på den här webbplatsen inaktiveras. Därför rekommenderar vi att du inte inaktiverar cookies.

De cookies vi sparar

Om du skapar ett konto hos oss kommer vi att använda cookies för hantering av registreringsprocessen och allmän administration. Dessa cookies tas vanligtvis bort när du loggar ut men i vissa fall kan de ligga kvar efteråt för att komma ihåg dina webbplatsinställningar när du är utloggad.

Vi använder cookies när du är inloggad så att vi kan minnas detta faktum. Detta hindrar dig från att behöva logga in varje gång du besöker en ny sida. Dessa cookies tas vanligtvis bort eller rensas när du loggar ut för att se till att du bara kan komma åt begränsade funktioner och områden när du är inloggad.

Denna webbplats erbjuder nyhetsbrev eller prenumerationstjänster via e-post och cookies kan användas för att komma ihåg om du redan är registrerad och om att visa vissa anmälningar som endast kan vara giltiga för tecknade/oregistrerade användare.

Denna webbplats erbjuder e-handel eller betalningsmöjligheter och vissa cookies är nödvändiga för att se till att din beställning är ihågkommen mellan sidor så att vi kan behandla den på rätt sätt.

Då och då erbjuder vi användarundersökningar och enkäter för att ge dig intressanta insikter, användbara verktyg, eller för att förstå vår användarbas mer exakt. Dessa undersökningar kan använda cookies för att komma ihåg vem som redan har deltagit i en undersökning eller för att ge dig korrekta resultat när du har ändrat sidor.

När du skickar data genom ett formulär som de som finns för kontakt, order, eller insändande av kunds personuppgigter, kan cookies ställas in för att komma ihåg dina användaruppgifter för framtida korrespondens.

För att ge dig en bra upplevelse på denna webbplats erbjuder vi funktionalitet för att ange dina preferenser för hur denna webbplats körs när du använder den. För att komma ihåg dina preferenser måste vi ställa in cookies så att denna information kan anropas när du interagerar med en sida som påverkas av dina preferenser.

Cookies från tredje part

I vissa speciella fall använder vi även cookies från betrodda tredje parter. I följande avsnitt finns information om vilka tredje parters cookies du kan stöta på via denna webbplats.

Denna webbplats använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga Analytics-lösningarna på webben, för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och på vilket sätt att vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker som hur länge du besöker webbplatsen och vilka sidor du besöker, så att vi kan fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan.

Denna webbplats är också försedd med en Live chat-funktion, detta ger oss också information om ditt beteende på webbplatsen, såsom besökta sidor och realtidsinformation om öppna sidor.

Då och då testar vi nya funktioner och gör subtila ändringar av hur webbplatsen ter sig. När vi fortfarande testar nya funktioner kan dessa cookies användas för att säkerställa att du får en konsekvent upplevelse på webbplatsen samtidigt som vi undersöker vilka optimeringar våra användare uppskattar mest.

Eftersom vi säljer produkter och tjänster är det viktigt för oss att förstå statistik om hur många av besökarna på vår webbplats som faktiskt gör ett köp och detta är en typ av data som dessa cookies kommer att spåra. Detta är viktigt för dig eftersom det innebär att vi kan göra affärsförutsägelser som gör det möjligt för oss att övervaka våra annonserings- och produktkostnader för att säkerställa bästa möjliga pris.

Vi kan använda annonser för att kompensera kostnaderna för att driva denna webbplats och ge finansiering för vidareutveckling. De beteende-reklamcookies som används av denna webbplats är utformade för att säkerställa att vi förser dig med de mest relevanta annonser där det är möjligt genom att anonymt spåra dina intressen och presentera liknande saker som kan vara av intresse.

Flera partners annonserar för vår räkning och affiliate tracking cookies tillåter oss bara att se om våra kunder har kommit till webbplatsen via en av våra partnerwebbplatser så att vi kan kreditera dem på lämpligt sätt och i tillämpliga fall låta våra partners tillhandahålla bonusar som de kan ge dig för att göra ett köp.

Vi använder också sociala medieknappar och/eller plugins på denna webbplats som gör att du kan ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera, kommer följande sociala mediers webbplatser inklusive; Facebook, Instagram, YouTube, att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplats eller bidra till den information de innehar för olika ändamål som beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Mer information

Förhoppningsvis har detta klargjort saker för dig och som tidigare nämnts, om det är något som du inte är säker på om du behöver eller inte, är det oftast säkrare att lämna cookies aktiverade i fall de interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Om du fortfarande vill ha mer information så kan du kontakta oss via e-post: info@mysailingweek.com.